Beboerrådet


Beboerrådet består af mellem tre og 11 kollegianere. Valg til beboerrådet foretages til beboermødet i foråret og valgperioden er to år. Beboerrådet varetager kollegiets og dets beboeres interesser, hvilket omhandler både nye tiltag og ønsker til kollegiets faciliteter, samt klager fra kollegianere. Derudover påser beboerrådet kollegiets tilstand.

Udover de mere praktiske opgaver, står beboerrådet også for en række årlige arrangementer på kollegiet. Her kan blandt andet nævnes Sankt Hans, nytårsfester, julefrokoster, NORK LAN, arbejdslørdag, sommerfester samt diverse andre hyggelige arrangementer.

Beboerrådets økonomi er baseret på et fast månedligt kontingent, som betales over huslejen. Kontingentet er afhængig af lejlighedstypen. En 1-værelse betaler 15 kr, mens 1½- og 2-værelses betaler 25 kr. Indbetalingerne går til vedligeholdelse af kollegiets faciliteter, samt nyanskaffelser og sociale arrangementer.

Beboerrådets kasser vælges ligeledes på beboermøderne og denne har ansvaret for beboerrådskassen. Denne er på maksimum 25.000 kr. og overskydende midler (dog minimum 3000 kr.) deponeres til en konto hos administrator, DEAS. Denne konto anvendes til større dispositioner og anvendes efter godkendelse af kasser og formand. Regnskabsåret følger kalenderåret og der laves halvårsregnskab med afslutning 30. juni. Ved beboermøder vælges to revisorer der reviderer regnskaberne. Regnskabet skal være revisorene i hænde senest en måned efter regnskabsårets afslutning, og regnskabet skal være revideret senest en måned efter modtagelsen.

Kollegiets beboere repræsenteres i bestyrelsen for kollegiet af to beboerådsmedlemmer, oftest formanden og næstformanden. Bestyrelsen er derudover sammensat af repræsentanter fra læreanstalter, erhvervslivet og det offentlige. Bestyrelsen kontrollerer administrationen af kollegiet. Bestyrelsen afholder årligt to møder, et regnskabsmøde i efteråret og et budgetmøde i foråret.

Du er altid velkommen til at kontakte beboerrådet med spørgsmål på bb@nork.dk.

Medlemmer

Nadja Ingemann Stenberg Formand
Isabelle Svane Næst formand
Loge Poulsen Lisbygd Kasserer
Christina Glargaard Referent
Christian Juel Nicolajsen Medlem
Johannes Kvitsau Nielsen Medlem
Thomas Krogsgaard Mogensen Medlem
Julie Brandt Rasmussen Medlem
Dennis Rasmussen Medlem

Beboermøder

Kollegiets beboermøder er den højeste instans på kollegiet, og fungerer som kollegiets generalforsamling. Beboermødet afholdes to gange årligt, i foråret og efteråret. Formålet med beboermødet er at informere kollegianere om kollegiets daglige gang, samt diskutere kollegiets videre udvikling. Derudover fremlægger en repræsentant fra DEAS kollegiets budget og regnskab. På forårsmødet konstitueres beboerrådet. Beboere har mulighed for at få tage emner og problemstillinger op på beboermøderne. Forslag der ønskes behandlet skal være i beboerrådets hænder senest fem dage før mødet. På beboermøder kan ændringer i husordenen også foretages.

2019

2020

Beboerrådsmøder

Beboerrådet holder, i semesterperioderne, møde ca. hver 5. uge eller efter behov. Møderne er offentlige, og alle udenforstående er velkomne til at overvære møderne. Dagsordner til møderne er at finde på hjemmesiden, under dagsorden/referat, senest en uge før beboerrådsmøderne. Referater fra beboerrådets møder offentliggøres ligeledes på hjemmesiden, heraf skal medlemmer af beboerrådets tilstedeværelse fremgå. Beslutninger træffes i beboerrådet gennem simpelt flertal, såfremt der er stemmelighed tildeles formanden to stemmer.

2019

2020